Gebruiksovereenkomst voor een enkel domein

LEES DEZE GEBRUIKSOVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN. DOOR VOOR HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT TE BETALEN GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. BETAAL NIET VOOR HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT ALS U HET NIET EENS BENT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

Algemeen

Het product wordt u niet verkocht, maar ter beschikking gesteld onder de voorwaarden van deze overeenkomst. Het product wordt beschermd op grond van het auteursrecht, naburige rechten en/of enige andere toepasselijke rechten. STIJLERS behoudt zich alle rechten voor die u niet uitdrukkelijk worden verleend.

Hoewel u in deze overeenkomst de gebruiksrechten voor het product worden verleend blijft STIJLERS eigenaar van het product.

De voorwaarden van deze overeenkomst zijn van toepassing op alle toekomstige updates die u door STIJLERS ter vervanging en/of aanvulling van de oorspronkelijke versie van het product worden aangeboden tenzij deze updates zijn voorzien van een eigen gebruiksovereenkomst. In dat geval zullen de voorwaarden van die overeenkomst van toepassing zijn.

Rechten en beperkingen

Deze overeenkomst staat u toe het product te gebruiken op de domeinnaam waarvoor STIJLERS u de gebruiksrechten heeft verleend. Deze overeenkomst staat u niet toe het product te gebruiken op een andere domeinnaam. De gebruiksrechten worden verleend voor de periode van 1 kalenderjaar.

Behalve wanneer en alleen voor zover het u uitdrukkelijk wordt toegestaan in deze overeenkomst of door de toepasselijke wetgeving, mag u het product niet kopiëren, decompileren, reverse-engineeren, demonteren, wijzigen of gebruiken om afgeleide werken van dit product of een deel daarvan te maken.

Het is u toegestaan om een kopie van het product te bewaren als back-up onder de voorwaarde dat deze alle onderdelen van het oorspronkelijke product bevat en niet beschikbaar is via het internet.

Betaling

De kosten voor deze gebruiksovereenkomst zullen aan het begin van het kalenderjaar worden gefactureerd.

Overdracht

U mag het product niet verkopen, verhuren, uitlenen of anderzijds aan derden verstrekken maar u mag het wel eenmalig overdragen aan een andere partij, op voorwaarde dat: (a) alle onderdelen van het oorspronkelijke product worden geleverd; (b) u geen (gedeelte) van het product behoudt; (c) de partij die het product overneemt akkoord gaat met deze gebruiksovereenkomst;

Beëindiging

Deze gebruiksovereenkomst is van kracht totdat deze wordt beëindigd. Er kan geen restitutie plaatsvinden van het jaarlijks verschuldigde bedrag.

Deze gebruiksovereenkomst wordt automatisch beëindigd aan het einde van het kalenderjaar.

Deze gebruiksovereenkomst en de daarin verleende rechten vervallen automatisch op het moment dat u in strijd handelt met de voorwaarden van deze overeenkomst.

Updates

Gedurende de looptijd van deze overeenkomst heeft u recht op alle updates die STIJLERS beschikbaar maakt voor uw versie van het product.

Compatibiliteit

Voor zover van toepassing is het product compatibel met de laatste versie van gangbare software (bijvoorbeeld browsers) op het moment van uitgave. 

Disclaimer

TENZIJ ANDERS SCHRIFTELIJK IS OVEREENGEKOMEN DOOR DE PARTIJEN, STELT STIJLERS HET PRODUCT BESCHIKBAAR OP 'AS-IS' BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE, HETZIJ DIRECT, INDIRECT OF ANDERSZINS, MET BETREKKING TOT HET WERK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES MET BETREKKING TOT DE EIGENDOMSTITEL, DE VERKOOPBAARHEID, DE GESCHIKTHEID VOOR BEPAALDE DOELEINDEN, MOGELIJKE INBREUK, DE AFWEZIGHEID VAN LATENTE OF ANDERE TEKORTKOMINGEN, DE JUISTHEID OF DE AAN- OF AFWEZIGHEID VAN FOUTEN, ONGEACHT DE OPSPOORBAARHEID DAARVAN, INDIEN EN VOORZOVER DE WET NIET ANDERS BEPAALT.

Beperking van de aansprakelijkheid

STIJLERS AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS DE GEBRUIKER VOOR ENIGE BIJZONDERE OF INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT DEZE GEBRUIKSOVEREENKOMST OF HET GEBRUIK VAN HET WERK, ZELFS NIET INDIEN STIJLERS OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN HET RISICO VAN DERGELIJKE SCHADE, INDIEN EN VOORZOVER DE WET NIET ANDERS BEPAALT.

Stijlers is a tradename of:

briddle logo

For more information:

Wiego

Wiego Bergsma
06-25015775
briddle.nl

EN | NL